Thẻ: Thông điệp truyền thông

Thông điệp truyền thông có thể xem là nội dung cốt lõi, giá trị mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến khách hàng của mình. Hàng ngày chúng ta có thể tiếp nhận rất nhiều thông tin truyền thông, quảng bá liên tục. Cũng từ đó, thông điệp truyền thông đã trở thành phương tiện hiệu quả để các donah nghiệp, thương hiệu có thể gửi thông điệp và thu hút khách hàng.

Trong lĩnh vực marketing, thông điệp truyền thông được tạo ra nhằm mục đích gây ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, cảm xúc, hành vi của người tiếp nhận. Mục đích cuối cùng là góp phần xây dựng nên giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

Page 1 of 2 1 2

Mới nhất

>>> Danh Bạ MarketingAI: