Đáp án

Communicator: 9-15 điểm

Creative:16-23 điểm 

Persuader: 24-31 điểm

Explorer: 32-38 điểm 

Thinker: 39-46 điểm 

Organiser: 47-54 điểm 

 

5/5 - (1 bình chọn)